Studio Tour Videos

We are pleased to offer you these free studio tour videos for you to play at your guild meetings. 

Studio Tour 5
Studio tours with Jenny Lyon, Patricia Belyea, Michele Crawford

Studio Tour 4
Studio tours with MJ Kinman, Cindy Grisdela, Sheri Cifaldi-Morrill

Studio Tour 3
Studio tours with Deborah Boschert, Lisa Walton & Carol Wilhoit

Studio Tour 2
Studio tours with Diane Murtha, Sam Hunter & Jennifer Rapacki

Studio Tour 1
Studio tours with Mel Beach, Sue Bleiweiss & Lyric Montgomery Kinard